Klauzula RODO

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie prawnej przewidzianej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej w treści zwane „Rozporządzeniem”.

1. Administratorem danych osobowych jest Doradca Restrukturyzacyjny Łukasz Jagodziński z siedzibą w Gorlicach, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 7381286734, REGON: 368605399. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@syndykpomaga.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Michalusa 1/404, 38-300 Gorlice.

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

• zawarcia, realizacji, wykonania umowy kupna-sprzedaży, bądź wykonania usług oraz do celów dochodzenia ewentualnych roszczeń – przetwarzanie do czasu zakończenia umowy,

• finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,

• obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – przetwarzanie do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,

Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Administratora w ramach realizacji celów wskazanych powyżej.

• gdy administrator występuje w postępowaniu upadłościowym albo restrukturyzacyjnym dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z tych postępowań a także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń – przechowywane będą przez czas prowadzenia sprawy, a także po jej zakończeniu, wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem. W tym przypadku podanie danych osobowych jest obowiązkiem prawnym strony.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych w powyższym zakresie może być odpowiednio: artykuł 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia, tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia, tj.: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowa  nych przez administratora oraz art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody); prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody należy skontaktować się z administratorem osobiście w biurze lub wysyłając wiadomość e-mail na podany adres na wstępie. Jest również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik sądzi, że przetwarzanie dotyczące jego danych osobowych narusza Rozporządzenie