Upadłość Konsumencka

Zajmuję się doradztwem w zakresie upadłości konsumenckiej. Jest to forma przewidziana prawem dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność zdefiniowana przez art.11 prawa upadłościowego mówi o sytuacji, w której dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych a opóźnienie w spłacie przekracza trzy miesiące. Obrazując ten zapis jest to sytuacja, w której np. z osiąganych dochodów bieżących dłużnik nie jest w stanie regulować jednocześnie wydatków na codzienne utrzymanie swojego gospodarstwa domowego i spłacać swoich długów. W takiej sytuacji należy rozważyć złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (konsumenckiej) i nie ma znaczenia obecny stan posiadania; czy ktoś posiada jakikolwiek majątek, czy też jest osobą kiedyś prowadzącą działalność gospodarczą. W efekcie przeprowadzenia tego postępowania następuje oddłużenie upadłego i może nastąpić umorzenie prawie wszystkich zobowiązań dłużnika w całości, niezależnie od ich wysokości i rodzaju, poza wyjątkami wskazanymi w prawie upadłościowym. Prowadząc doradztwo w zakresie upadłości konsumenckiej oferuję m.in.:

  • Analizę i ocenę sytuacji formalno – prawnej dłużnika w związku z możliwością złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
  • Pomoc w przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
  • Konsultacje dla dłużnika w trakcie trwania postępowania upadłościowego

Osoby zainteresowane postępowaniem w upadłości konsumenckiej mogą uzyskać poradę w biurze doradcypo wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub przez pocztę elektroniczną. Dane znajdują się w zakładce „Kontakt”